สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กด

งานราชการที่เปิดสอบและรับสมัครสอบ ณ วันนี้

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ อัพเดตทุกวัน

 รายละเอียดงานอื่นๆ Click --- > งานราชการ อัพเดตทุกวัน

Home UpdateTopic Chat Online  Content  Job  Product Facebook

โปรดติดตาม เราได้ที่ facebook กลุ่ม สาระดีดี.คอม BY ADMIN BANNER 4

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี 

สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กดAds@admin 10-21

ผู้เขียน หัวข้อ: ติวสอบ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกิจการยุติธรรม  (อ่าน 4238 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Thaionline1

  • บุคคลทั่วไป
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารคือ

ก. คน ข. เงิน

ค. วัสดุสิ่งของ ง. วิธีการจัดการ

ตอบ ก. คน

2. ทรัพยากรพื้นฐานของบริหารคือข้อใด

ก. คน เงิน ข. วัสดุสิ่งของ

ค. วิธีการจัดการ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. การกระทำเพื่อให้การทำงานของบุคลากรในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการบริหาร

งานบุคคลเป็นภารกิจโดยตรงของผู้ใด

ก. ผู้จัดการ ข. หัวหน้าฝ่าย

ค. ผู้บริหารระดับสูง ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ค. ผู้บริหารระดับสูง

4. เป้าหมายที่ดีที่สุดในการบริหารงานบุคคลคือข้อใด

ก. การมอบหมายงานให้บุคลากรทำอย่างมีประสิทธิภาพ

ข. การสรรหาคนดีมาปฏิบัติงานกับองค์การ

ค. การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม

ง. การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้นไว้ตลอดไป

ตอบ ง. การได้คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานและรักษาคนเหล่านั้นไว้ตลอดไป

5. กระบวนการการจัดหน้าที่ในการบริหารงานของนักบริหาร คือข้อใด

ก. การวางแผน ข. การจัดองค์การ

ค. การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๒) แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
-แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ แนวข้อสอบด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Conversation, Reading )

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10917


คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. หลักการแบ่งงานกันทำ เป็นแนวความคิดของใคร

ก. Frederick W. Taylor ข. Henry L. Gantt

ค. Adam Smith ง. Lilian Gibreth

ตอบ ค. Adam Smith

Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษ ในยุคคลาสสิก (ปี 1776) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักการแบ่งงานกันทำ (Division of Labour) ที่ว่าควรแบ่งงานที่มีอยู่ไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยงานจนถึงหน่วยเล็กที่สุดของการปฏิบัติงานซึ่งทำโดยคนงานเพียงหนึ่งคน คนงานแต่ละคนจะได้ปฏิบัติงานเพียงหนึ่งอย่างหรือสองอย่าง ซึ่งเมื่อปฏิบัติงานไปนานเข้าก็จะเกิดความชำนาญ ความชำนาญจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณผลผลิตรวม การเพิ่มผลผลิตย่อมจะทำให้บุคคลในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยนำสินค้าและบริการที่ตนผลิตได้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการอื่นที่ตนมิได้ผลิตได้มากขึ้น

2. ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารของ
Taylor

ก. ศึกษาองค์ประกอบของแต่ละส่วนงาน

ข. นำการคัดเลือกแบบศาสตร์มาใช้

ค. ให้ความร่วมือกับคนงานอย่างจริงใจ

ง. การบำรุงรักษาองค์ประกอบของมนุษย์

ตอบ ง. การบำรุงรักษาองค์ประกอบของมนุษย์

หลักการบริหาร 4 ข้อ ของ
Taylor ได้แก่

1. นำองค์ความรู้ที่เรียกว่า “ศาสตร์” มาใช้แทนการทำงานตามยถากรรม (Rule of Thumb) คือการศึกษาองค์ประกอบแต่ละส่วนของงาน และค้นหาว่าวิถีทางใดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดของการทำงานในแต่ละงาน

2. นำการคัดเลือกแบบ “ศาสตร์” มาใช้ให้ครบแล้วจึงฝึกอบรม สอน และพัฒนา คนงานแทนการทำงานแต่ก่อน ซึ่งคนงานจะเลือกทำงานและฝึกฝนด้วยวิธีการของตนเองเท่าที่สามารถจะทำได้

3. ให้ความร่วมมือกับคนงานอย่างจริงใจ เพื่อให้แน่ใจว่างานนั้นสามารถทำได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้วางไว้

4. พยายามแบ่งงานและความรับผิดชอบให้เท่าเทียมกันและชัดเจนระหว่าง ผู้บริหารกับคนงานโดยงานของผู้บริหารควรเป็นงานเฉพาะที่ทำได้ดีกว่าคนงานเท่านั้น ซึ่งเมื่อก่อนคนงานจะต้องเป็นผู้ทำงานแทบทุกอย่างในองค์การ ซึ่งผู้บริหารมอบหมายให้ทำ

3. ผู้ใดมีความเชื่อว่า ระบบการทำงานที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวลาของงานและการให้รางวัลแก่ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ก. Henry L. Gantt ข. Henri Fayol

ค. Max Weber ง. Ralph C. Davis

ตอบ ก. Henry L. Gantt

Henry L. Gantt เป็นผู้สืบสารแนวความคิดต่อจาก
Taylor โดยมีความเชื่อว่าระบบการทำงานที่ดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการตารางเวลาของงาน และการให้รางวัลแก่ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมซึ่งมีหลักการ ดังนี้

1. การบำรุงรักษาองค์ประกอบมนุษย์ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในการจัดการ

2. เน้นถึงความร่วมมืออย่างกลมกลืนในระหว่างฝ่ายแรงงานและฝ่ายบริหาร

3. พัฒนาวิธีการใช้กราฟแสดงถึงแผนงานและงานที่จะต้องทำทั้งหมด (The Gantt Chart)

4. เน้นความสำคัญในเรื่องของเวลา และต้นทุนในการวางแผน และการควบคุม

4. แนวความคิดของ Frank และ Lilian Gilbreth ได้แบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ คือข้อใด

ก. หลักการใช้ร่างกาย

ข. หลักการเตรียมสถานที่ทำงาน

ค. หลักการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

Frank และ Lilian Gilbreth เป็นวิศวกรเช่นเดียวกับ Taylor เป็นผู้ที่ชื่นชอบในผลงานของ Taylor ด้วย และมีแนวความคิดที่คล้ายกันในด้านการขจัดความสูญเปล่าและความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานให้หมดไปหรือให้น้อยลง โดยการศึกษาอาการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะที่คนงานทำงาน ว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด เช่น การศึกษาก่ออิฐของคนงานที่เพิ่มผลงานโดยลดการเคลื่อนไหวทางร่างกายลง โดยรู้จักกันดีในนาม Therblig (ชื่อของ Gilbreth แต่สะกดถอยหลัง) และได้ดัดแปลงมาตั้งเป็นหลักของความประหยัดในการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. หลักการของการใช้ร่างกาย เช่น มือ เท้า แขน การเคลื่อนไหว จังหวะ

2. หลักการเตรียมสถานที่ทำงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ระยะยกขึ้นลง ความสูง ระดับสายตาและเก้าอี้

3. หลักการของการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เหมาะกับงาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกิจการยุติธรรม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบงานสารบรรณ งานพัสดุ งานบุคคล
- แนวข้อสอบการเงินบัญชีและงบประมาณ
- การเขียนหนังสือราช การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10918

Thaionline1

  • บุคคลทั่วไป
สำนักงานกิจการยุติธรรม <รับออนไลน์> รวม 5 อัตรา (28 พ.ค.-7 มิ.ย.55)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ <รับออนไลน์> รวม 5 อัตรา (28 พ.ค.-7 มิ.ย.55)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๖๘๐-๑๒,๘๕๐ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
(๒) ความรู้ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
(๓) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น
- พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Conversation, Vocabulary, Structure, Reading Comprehension) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๖๘๐-๑๒,๘๕๐ บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดทำโครงการ และการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๓) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ ความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Conversation, Vocabulary, Structure, Reading Comprehension) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10919

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ แบบข้อความ ติดต่อ ADMIN

Ads@ Admin 690-700 ชื่อ: อีเมล์:
Verification:

Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
กรุณาตอบว่า   หนึ่ง บวก สอง ได้เท่าไหร่  (ตอบเป็นตัวหนังสือ):


Facebook Comments

 sara-dede.com งานราชการ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบราชการ สอบท้องถิ่น ชีทหน้าราม www.sara-dede.com รวมพลคนสอบราชการ สาระดี สาระดีดี สอบ ก.พ. สอบปลัดอำเภอ สอบ ภาค ก. สอบสรรพากร สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบพัฒนาชุมชน สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบศุลกากร สอบ ปปช. ปปส. ปปง. ปปท. ดีเอสไอ DSI นักวิชาการพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรม นักวิชาการแรงงาน รวมพลคนสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบภาค ก นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาระดีดี.คอม ปลัดอำเภอ สอบภาค ก กพ.งานราชการ เปิดสอบราชการ สอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ สอบนักจัดการงานทั่วไป สอบนิติกร สอบเน สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรรพากร นักบัญชีและการเงิน ครู สอบท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร แจกแนวข้อสอบเพื่อสอบบรรจุรับราชการทุกตำแหน่ง ปปช. ปปส. ปปท. DSI กระทรวงยุติธรรม คนมหาดไทยสาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบ ราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท. ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี พูดคุยปรึกษากันเรื่องการสอบราชการที่นี่

หน้าหลัก สาระดี รวมพล: คนสอบ สนง.ป.ป.ส. รวมบทความดีดี
กดสมัครสมาชิก
หน้าแรก สาระดีดี.คอม ขอ - แจกข้อสอบ งานเอกชน งานพิเศษ เฟสบุค กลุ่ม สาระดีดี
บอร์ด รวมพลคนสอบราชการ  โอน ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง ข่าวเด่นประจำวัน เฟสบุค รวมกลุ่มสอบปลัด
สอบเนติบัณฑิตยสภา กฎ ระเบียบ งานราชการ รวมกระทู้จากทุกบอร์ด แฟนเพจ สาระดีดี.คอม
รวมพล: ปลัดอำเภอ  ข่าวสารจาก ADMIN CHAT ONLINE  ฟังเพลง facebook admin
รวมพล:นักจัดการงานทั่วไป เรียนออนไลน์ งานราชการที่เปิดสอบ (พื้นที่โฆษณา) line ID : khonkiri
รวมพล: สอบภาค ก  พูดคุยเรื่องงานราชการ ศูนย์รวมข้อสอบราชการ(พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปช.ทุกตำแหน่ง งานราชการ ที่เปิดสอบ รวมข่าวเปิดสอบ+คู่มือสอบ (พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปท.ทุกตำแหน่ง มุมคลายเครียด ซื้อ-ขาย คู่มือสอบ ชุดติว
รวมพล: สอบภาค ข ของ ก.พ. บอร์ดของสมาชิก VIP

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ  สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรีแนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี BANNER1