หน้าแรกรวมพลคนสอบราชการ > ซื้อ-ขาย คู่มือสอบ ชุดติว

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ Sheetram.com

<< < (3/12) > >>

sheetram1:
       

คู่มือ+ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (PK)
รหัส PK430 ราคาพิเศษ 250 บาท
สารบัญ
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
+ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
+ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
+ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
+ กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
+ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
+ การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ส่วนที่ 2 วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณืปัจจุบัน
+ AEC คืออะไร ประวัติความเป็นมา
+ ปัญหาการเมืองและแนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน
+ รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556
+ การวิเคราะห์กระแสโลกาภิวัตน์และผบลกระทบต่าสังคมไทย
+ เศรษฐกิจโลก
+ การเมืองระหว่างประเทศ
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ส่วน 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
+ แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ แนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล
 จัดทำโดย... กลุ่มพัฒนาวิชาการ

Link : http://sheetram.com/products-v-6878-a-คู่มือข้อสอบ-นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ-สำนักข่าวกรองแห่งชาติ-P.html

       

สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 700 ข้อ นักการข่าวปฎิบัติการ (ด้านปฎิบัติการและวิเคราะห์วิจัย) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ปี 55 (KY)
รหัส KY082 ราคาพิเศษ 185 บาท
สารบัญ
1. ความรู้ความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข่าวสาร
  รวมทั้วการประเมินแนวโน้มเกี่ยวกับสถานการณ์สำคัญด้าน
  การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือการทหาร ทั้งที่เกิดขึ้น
  ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจกระทบกระเทือน
  ผลประโยชน์ ความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของ
  ประเทศไทย และการกินดีอยู่ดีของประเทศไทย
  ความรู้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
  พร้อมแนวข้อสอบ 8 ชุด รวม 700 ข้อ
2. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สรุปข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 จัดทำโดย... ทีมงานเกียรตินิยม

 Link : http://sheetram.com/products-v-6883-a-สุดยอดแนวข้อสอบกว่า-700-ข้อ-นักการข่าวปฎิบัติการ-ด้านปฎิบัติการแ.html

     

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (CA)
รหัส CA116 ราคาพิเศษ 250 บาท
สารบัญ
ภาค ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
+ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
+ หน้าที่ความรับผิดของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
+ พันธกิจ,วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์, ของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
+ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
+ ประเภทของข่าวกรอง
+ ความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล
+ การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
+ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
+ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1
+ แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
+ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528
+ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
+ สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ประเทศ ASEAN
+ สถานการณ์ทางการทหารและความมั่นคง
+ สถานการณ์ต่างประเทศ
+ แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
+ แนวข้อสอบอาเซียน
ภาค ภาษาอังกฤษ
+ แนวข้อสอบศัพท์
+ ข้อสอบส่วน Error Identification (บ่งชี้ตำแหน่งที่ตัดไวยากรณ์)
+ Paraphrase หรือ Restatement (การหาประโยคที่มีความหมายเหมือน)
+ แนวข้อสอบส่วนการอ่าน (Reraphrase Comprehension)
 จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ Campus Academy

Link : http://sheetram.com/products-v-6863-a-คู่มือเตรียมสอบ-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-สำนักข่าวกรองแห่งชาติ.html

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.sheetram.com/products-p-243-1-49-] [url]http://www.sheetram.com/products-p-243-1-49-คู่มือ-ข้อสอบ-แนวข้อสอบ-นักการข่าวปฎิบัติการ-สำนักข่าวกรองแห่งชาติ.html[/url][/color]

สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)

sheetram1:
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ต้องดูหนังสืออกใหม่ได้ที่ http://www.sheetram.com

sheetram1:
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ต้องดูหนังสืออกใหม่ได้ที่ http://www.sheetram.com

sheetram1:
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ต้องดูหนังสืออกใหม่ได้ที่ http://www.sheetram.com

sheetram1:
อัพเดทกระทู้ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ ต้องดูหนังสืออกใหม่ได้ที่ http://www.sheetram.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version