สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กด

งานราชการที่เปิดสอบและรับสมัครสอบ ณ วันนี้

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ อัพเดตทุกวัน

 รายละเอียดงานอื่นๆ Click --- > งานราชการ อัพเดตทุกวัน

Home UpdateTopic Chat Online  Content  Job  Product Facebook

โปรดติดตาม เราได้ที่ facebook กลุ่ม สาระดีดี.คอม BY ADMIN BANNER 4

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี 

สมัครสมาชิก สาระดีดี.คอม รวมพลคนสอบราชการ ด้วยไอดีและพาสเวิร์ดของ facebook เพียงแค่ กด


Ads@admin 10-21

ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือสอบ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง ล่าสุด  (อ่าน 2649 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ Thaionline1

  • ตำแหน่ง:Moderator
  • ระดับ:ชำนาญการพิเศษ
  • *****
  • กระทู้: 1135
  • กำลังใจ: ขอให้บรรจุ 1
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ ล่าสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม

1.       พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.  2522  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  หมายความว่าบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไร
ก.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.  2522                   
ข.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ค.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ.  2522
ง.  บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ.  2522

2.       คำว่า “ศาล”  พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2522  หมายความว่าศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  แต่ไม่รวมถึงศาลใด
ก.  ศาลเยาวชนและครอบครัว                                                  ข.  ศาลรัฐธรรมนูญ
ค.  ศาลยุติธรรม                                                                            ง.  ศาลปกครอง

3.       รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  2522  หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                                 ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

4.       พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก.  สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ  ประวัติ  และความประพฤติของจำเลย
ข.  สืบเสาะและพินิจสติปัญญา  การศึกษาอบรม  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ค.  สืบเสาะและพินิจเรื่องภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  และสิ่งแวดล้อมของจำเลย
ง.  พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหน้าที่ทุกข้อใน  ก,ข  และ  ค 

5.       การที่พนักงานคุมประพฤติใช้อำนาจหน้าที่ตามข้อ 4  นั้นเพื่ออะไร
ก.  เพื่อรายงานต่อศาล                                                               
ข.  เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ค.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ง.  เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6.       ในระหว่างเวลาใดที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะเข้าไปในสถานที่ที่จำเลยหรือผู้ถูกคุมประพฤติอาศัยหรือทำงานอยู่  จะกระทำได้ต่อเมื่อมีคำสั่งของศาล
ก.  ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก                ข.  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
ค.  ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น                ง.  ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

7.       ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องใช้เอกสารใดแสดงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก.  ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ข.  ต้องแสดงทะเบียนบ้านต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ค.  ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ง.  ต้องแสดงเอกสารของผู้บังคับบัญชาต่อผู้เกี่ยวข้อง 

8.       เมื่อศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง  ให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจโดยไม่ชักช้า  และให้รายงานพร้อมกับความเห็นเสนอต่อศาลภายในเวลากี่วัน  นับตั้งแต่วันที่ศาลสั่ง
ก.  ภายใน  10  วัน  นับแต่วันที่ศาลสั่ง                                    ข.  ภายใน  15  นับแต่วันที่ศาลสั่ง
ค.  ภายใน  20  วัน  นับแต่วันที่ศาลสั่ง                                    ง.  ภายใน  25  นับแต่วันที่ศาลสั่ง

9.       ในกรณีตามข้อ 8  ถ้าไม่อาจทำให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีกเท่าที่จำเป็นแต่ไม่เกินกี่วัน
ก.  ไม่เกิน  20  วัน                                                                       ข.  ไม่เกิน  25  วัน
ค.  ไม่เกิน  30  วัน                                                                       ง.  ไม่เกิน  45  วัน

10.   ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองสถานที่ที่จำลองหรือผู้ที่ถูกคุมประพฤติอาศัยหรือทำงาน  หรือมีความเกี่ยวข้องด้วย  ขัดขืนไม่ยอมให้พนักงานคุมประพฤติเข้าไปในสถานที่นั้น  หรือไม่ยอมตอบคำถามของพนักงานคุมประพฤติ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนเงินเท่าไร
ก.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500  บาท                                ข.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท
ค.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,500  บาท                            ง.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท

11.   สมเกียรติไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานคุมประพฤติ  โดยไม่มาพบพนักงานคุมประพฤติ  หรือไม่ยอมสาบานหรือปฏิบัติตน  หรือไม่ยอมให้ถ้อยคำ  หรือไม่ยอมส่งวัตถุหรือเอกสารอันจะใช้เป็นพยาน  สมเกียรติต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนเงินเท่าไร
ก.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท                            ข.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,500  บาท
ค.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000  บาท                            ง.  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,500  บาท

12.   สมศรีเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  และได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติการตามตำแหน่งหน้าที่  นำความลับนั้นไปเปิดเผยนอกอำนาจหน้าที่ของตน  โดยประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  สมศรีต้องระวางโทษตามข้อใด
ก.  จำคุกไม่เกิน  6  เดือน                                                            ข.  ปรับไม่เกิน  1,000 บาท
ค.  ทั้งจำทั้งปรับ                                                                           ง.  ข้อ  ก, ข และข้อ ค  เป็นคำตอบ

13.       ถ้ามีใครถามท่าว่า  กรมคุมประพฤติมีภารกิจอะไรบ้าง  ท่านจะตอบอย่างไร
ก.  มีการกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเด็ก
ข.  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชน
ค.  มีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ง.  การประพฤติมีภารกิจทุกข้อใน ก, ข และข้อ ค 

14.       ท่าราบหรือไม่ว่า ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ
ก.  ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ                                        ข.  ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข
ค.  ตัดสินคดีผู้กระทำผิด                                                      ง.  ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 

15.       ท่านทราบหรือไม่ว่า  กรมคุมประพฤติแบ่งส่วนราชการอย่างไร
ก.  ราชการบริหารส่วนกลาง                                             
ข.  ราการบริหารส่วนภูมิภาค
ค.  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น                                         
ง.  ข้อ ก และข้อ ข เป็นส่วนราชการของกรมคุมประพฤติ 

16.       ท่านว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการของกรมคุมประพฤติในส่วนกลาง
ก.  กองแผนงานและสารสนเทศ                                       ข.  สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
ค.  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด                                      ง.  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม 

17.       ถ้าสุชาติเป็นข้าราชการในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกรมคุมประพฤติ  สุชาติจะมีความสัมพันธ์กับงานใดน้อยที่สุด
ก.  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของกรม
ข.  เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการภายในกรมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ค.  ติดตามประเมินผล  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
ง.  ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และส่วนราชการภายในกรม 

18.       สุชีพทำงานอยู่ในสำนักงานเลขานุการ  ในกรมคุมประพฤติ  เข้าจะมีอำนาจหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  การปฏิบัติงานสารบรรณ
ข.  จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
ค.  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม
ง.  ดำเนินการเป็นศูนย์รวมด้านวิทยุและการสื่อสาร 

19.       ในฐานะที่ท่านจะสอบบรรจุเข้ารับราชการในกรมคมประพฤติ  ท่านรู้หรือไม่ว่าหน้าที่ต่อไปนี้คือ “พัฒนาระบบและวิธีการทำงานในลักษณะการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายและภาคประชาสังคมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและป้องกันสังคมจากอาชญากรรม”  เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ก.  กองกิจการชุมชนและบริการสังคม                             ข.  สำนักงานเลขานุการกรม
ค.  กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                    ง.  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

20.       สุชนเป็นข้าราชการของกองแผนและสารสนเทศ  กรมคุมประพฤติ  หน้าที่ของเขาต้องผูกพันกับงานด้านต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก.  ศูนย์กลางการบริหารจัดการฐานข้อมูลในด้านต่างๆของกรม
ข.  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
ค. พัฒนาระบบและวิธีการทำงานบริการสังคมในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้กระทำผิด
ง.  ประสานงานกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและกรมอื่น 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ  สำนักงานคุมประพฤติ ทุกจังหวัด ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
- ข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พุทธศักราช พ.ศ.2479  แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522    แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

ออฟไลน์ Thaionline1

  • ตำแหน่ง:Moderator
  • ระดับ:ชำนาญการพิเศษ
  • *****
  • กระทู้: 1135
  • กำลังใจ: ขอให้บรรจุ 1

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

www.sara-dede.com โฆษณาแบบลิงค์ข้อความตำแหน่งนี้ ติดต่อ Admin @ 629-632

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ แบบข้อความ ติดต่อ ADMIN

Ads@ Admin 690-700 ชื่อ: อีเมล์:
Verification:

Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
กรุณาตอบว่า   หนึ่ง บวก สอง ได้เท่าไหร่  (ตอบเป็นตัวหนังสือ):

 sara-dede.com งานราชการ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบราชการ สอบท้องถิ่น ชีทหน้าราม www.sara-dede.com รวมพลคนสอบราชการ สาระดี สาระดีดี สอบ ก.พ. สอบปลัดอำเภอ สอบ ภาค ก. สอบสรรพากร สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบพัฒนาชุมชน สอบตำรวจ สอบทหาร สอบครู สอบศุลกากร สอบ ปปช. ปปส. ปปง. ปปท. ดีเอสไอ DSI นักวิชาการพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคล นักฝึกอบรม นักวิชาการแรงงาน รวมพลคนสอบราชการ เปิดสอบราชการ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบภาค ก นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาระดีดี.คอม ปลัดอำเภอ สอบภาค ก กพ.งานราชการ เปิดสอบราชการ สอบปลัดอำเภอ แนวข้อสอบปลัดอำเภอ สอบนักจัดการงานทั่วไป สอบนิติกร สอบเน สอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรรพากร นักบัญชีและการเงิน ครู สอบท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล พนักงานราชการ สอบตำรวจ สอบทหาร แจกแนวข้อสอบเพื่อสอบบรรจุรับราชการทุกตำแหน่ง ปปช. ปปส. ปปท. DSI กระทรวงยุติธรรม คนมหาดไทยสาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบ ราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท. ติวสอบราชการฟรี แนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี พูดคุยปรึกษากันเรื่องการสอบราชการที่นี่

หน้าหลัก สาระดี รวมพล: คนสอบ สนง.ป.ป.ส. รวมบทความดีดี
กดสมัครสมาชิก
หน้าแรก สาระดีดี.คอม ขอ - แจกข้อสอบ งานเอกชน งานพิเศษ เฟสบุค กลุ่ม สาระดีดี
บอร์ด รวมพลคนสอบราชการ  โอน ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง ข่าวเด่นประจำวัน เฟสบุค รวมกลุ่มสอบปลัด
สอบเนติบัณฑิตยสภา กฎ ระเบียบ งานราชการ รวมกระทู้จากทุกบอร์ด แฟนเพจ สาระดีดี.คอม
รวมพล: ปลัดอำเภอ  ข่าวสารจาก ADMIN CHAT ONLINE  ฟังเพลง facebook admin
รวมพล:นักจัดการงานทั่วไป เรียนออนไลน์ งานราชการที่เปิดสอบ (พื้นที่โฆษณา) line ID : khonkiri
รวมพล: สอบภาค ก  พูดคุยเรื่องงานราชการ ศูนย์รวมข้อสอบราชการ(พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปช.ทุกตำแหน่ง งานราชการ ที่เปิดสอบ รวมข่าวเปิดสอบ+คู่มือสอบ (พื้นที่โฆษณา)
รวมพล: ปปท.ทุกตำแหน่ง มุมคลายเครียด ซื้อ-ขาย คู่มือสอบ ชุดติว
รวมพล: สอบภาค ข ของ ก.พ. บอร์ดของสมาชิก VIP

สาระดี งานราชการ สอบราชการ สอบท้องถิ่น 55 เปิดสอบราชการ สมัครงานราชการ สอบบรรจุราชการ ข้อสอบเรียนปริญญาโท สอบภาค ก สอบนายร้อย สอบตำรวจ ปลัดอำเภอ  สอบ ปปส. สอบ กรมศุลกากร สอบ กพ. ศูนย์รวมข่าวการสอบราชการ พนักงานราชการ คู่มือสอบราชการ หนังสือติวสอบราชการ แนวข้อสอบ หนังสือติวราชการ สอบ ภาค ข กพ. เทคนิคสอบสัมภาษณ์ราชการ หางานราชการ สอบ อบต. สอบ เทศบาล สอบ อบจ. ลูกจ้างชั่วคราว สอบ ครู เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งว่างราชการ เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ค่าครองชีพชั่วคราว รวมแหล่งงานราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การสอบราชการ สอบนิติกร สอบนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สรรพากร ประกันสังคม นักวิชาการการเงินและบัญชี นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศาสนา นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม DSI ปปง. ปปท.สอบสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ติวสอบราชการฟรีแนวข้อสอบฟรี โฆษณาฟรี BANNER1