หน้าแรกรวมพลคนสอบราชการ > ซื้อ-ขาย คู่มือสอบ ชุดติว

รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ฉบับปรับปรุง ใช้สอบปี 2555

<< < (2/2)

Thaionline1:
คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวะ 2555 (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบัน คือใคร
ก. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ค. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ง. นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์
ตอบ ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ


2. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. เลขาธิการสภาการศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือข้อใด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. เลขาธิการสภาการศึกษา

4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ค.นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ง. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบาย
ก. 3 นโยบาย ค. 5 นโยบาย
ข. 4 นโยบาย ง. 6 นโยบาย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้
- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551
- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510

อ่านต่อ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11597

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

Go to full version